Regulamin

Regulamin

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Klubie bourgeois.pl (dalej „Klub”) udostępnianym w serwisie internetowym bourgeois.pl (dalej „Serwis”), którego operatorem jest Wineonline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123417, NIP: 525-21-79-604, REGON: 016341680, kapitał zakładowy 402.336 zł, telefon kontaktowy: +48 22 846 20 13 (dalej  „Wineonline”).
 2. Regulamin jest również dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

2 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik Serwisu, minimalnych wymagań technicznych, to jest w zakresie wymagań sprzętowych: system operacyjny: Microsoft Windows od 95, OSX/MacOS; dla sprzętu przenośnego (tablety,telefony) wymagania jest wersja systemu Android od 5.0 lub nowszy, dla iOS wersje od 10 lub nowszy, w zakresie wymagań oprogramowania: przeglądarka: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.
 2. W Serwisie prezentowane są m.in. treści dotyczące napojów alkoholowych
  w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskanie dostępu do treści zawartych w Serwisie wymaga spełnienia przez osobę, która chce korzystać z Serwisu następujących warunków: (i) oświadczenia, że ukończyła 18 rok życia, (ii) akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Osoba, która spełnia warunki określone w ust. 2 powyżej i uzyskała dostęp do Serwisu, zobowiązuje się nie udostępniać treści prezentowanych w Serwisie osobom małoletnim, jak również osobom pełnoletnim, które nie wyraziły woli zapoznania się z treścią Serwisu.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Wineonline, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości, jak teksty, grafika, zdjęcia, oprogramowanie i pozostałe elementy chronione prawem, do Wineonline lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępnianie przez Wineonline w Serwisie.
 5. Serwis w całości, jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
 7. Każde inne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Wineonline lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione.

 

3 Członkostwo w Klubie bourgeois.pl

 1. Uczestnictwo w Klubie umożliwia zamówienie towarów i usług prezentowanych
  w Serwisie. 
 2. Członkostwo w Klubie nie może być wykorzystywane w celach handlowych.
 3. Klub przeznaczony jest wyłącznie dla:
 • osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych; oraz
 • osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, nie będących przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na obrót detaliczny lub hurtowy napojami alkoholowymi;

(każdy z osobna zwany dalej „Członkiem Klubu” lub „Klubowiczem”).

 1. Członkiem Klubu mogą zostać osoby, o których mowa w ust. 3 powyżej, które dokonają rejestracji w Klubie. 
 2. Rejestracja, o której mowa w ust. 4 powyżej, wymaga utworzenia konta w Serwisie
  („Konto”), w  tym podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu oraz daty urodzenia osoby dokonującej rejestracji. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny oświadcza przy tym, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia i korzystania z Konta w Serwisie.
 3. Po wysłaniu przez osobę dokonującą rejestracji prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, pracownik Wineonline może dokonać telefonicznej weryfikacji zgłoszenia. Wysyłający zgłoszenie otrzyma również e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji w Serwisie.
 4. Po pozytywnej weryfikacji i potwierdzeniu dokonania rejestracji w Serwisie, Członek Klubu otrzyma e-mail z potwierdzeniem rejestracji Konta w Serwisie. 

4 Usługi świadczone w Serwisie

 1. Wineonline świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi: (i) umożliwienie tworzenia i korzystania z Konta w Serwisie, (ii) umożliwienie osobom posiadającym Konto w Serwisie zamieszczania treści w postaci ocen i opinii, (iii) umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w Serwisie.
 2. Posiadanie Konta w Serwisie umożliwia Członkowi Klubu w szczególności składanie zamówień, wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych, wyrażanie
  i wycofywanie zgód marketingowych, przeglądanie historii zamówień w Serwisie, jak również wyrażenie ocen i opinii o towarach prezentowanych w Serwisie.
 3. W ramach Serwisu Wineonline zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa
  w ust. 1 bez opłat, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa
  o świadczenie usług jest zawierana w ramach Serwisu na czas nieoznaczony.
 4. W przypadku korzystania z Serwisu bez utworzenia Konta użytkownik Serwisu powinien przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z Serwisu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy o świadczenie usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres
  e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług, Członek Klubu  zobowiązany jest w szczególności do podawania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych oraz aktualizowania danych podanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług, w zakresie
  w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonywania usług, jak również korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, jak również  przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 7. Członek Klubu zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek nielegalnych treści  oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub jakichkolwiek innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Członka Klubu, w tym danych innych Klubowiczów.
 8. Przez nielegalne treści należy rozumieć informacje, niezależnie od ich formy, które zgodnie z obowiązującym prawem są albo same w sobie nielegalne albo odnoszą się do nielegalnych działań, jak również treści niezgodne z warunkami korzystania z usług Wineonline.
 9. Za nielegalne Wineonline uznaje w szczególności treści:
 • nawołujące do nienawiści lub przemocy, w tym nienawiści rasowej, etnicznej, narodowej,
 • dyskryminujące, w tym z uwagi na płeć, rasę, narodowość, język czy religię,
 • wulgarne, obraźliwe lub poniżające, zawierające groźby, a także mogące naruszać czyjekolwiek dobre imię lub prywatność,
 • posiadające charakter pornograficzny lub inne treści o podłożu seksualnym,
 • zagrażające porządkowi publicznemu, w tym treści o charakterze terrorystycznym, jak również promujące ideologie lub działania uznane za nielegalne lub godzące w wartości demokratycznego państwa prawa,
 • zawierające linki lub inne treści o charakterze spamu lub niezamówionych materiałów reklamowych lub marketingowych,
 • naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 • inne treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 1. Klubowicz może w każdym czasie i bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Wineonline listownie pod adres: Wineonline
  sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa lub pocztą elektroniczną pod adres: witaj@bourgeois.pl, zrezygnować ze swojego Konta w Serwisie i zakończyć w ten sposób świadczenie mu przez Wineonline związanych z nim usług drogą elektroniczną, co  jest równoznaczne z utratą dostępu do Konta.
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klubowicza rezygnacji z Konta w Serwisie istnieją zamówienia, które nie zostały zrealizowane, rozwiązanie umowy, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji zamówienia, możliwe jest dopiero niezwłocznie po realizacji zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klubowicza.
 3. Wineonline może rozwiązać umowę o świadczenie usług z Członkiem Klubu
  w zakresie określonym w § 4 ust. 1 pkt (i) i (ii) Regulaminu   z ważnych powodów, do których należy naruszenie przez Członka Klubu postanowień § 3 ust. 2, 3, § 4 ust.
  6-9  Regulaminu albo trwałego zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wineonline umotywowanego obiektywnymi względami. Wineonline może również skorzystać z innych uprawień przewidzianych wobec osób publikujących nielegalne treści, określonych w zasadach DSA zamieszczonych w Serwisie. Wineonline swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klubowicza w ramach Konta.
 4. Członek Klubu, którego Konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z powyższymi postanowieniami nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Wineonline.

 

5 Składanie zamówień

 1. Po utworzeniu Konta i zalogowaniu do Serwisu Członkowie Klubu otrzymują możliwość składania za pośrednictwem Serwisu zamówień na towary lub usługi prezentowane w Serwisie.
 2. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty Wineonline w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Członków Klubu do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Członek Klubu składający zamówienie przez Serwis kompletuje zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Do Koszyka”, znajdującego się przy każdym produkcie
  w Serwisie. Powtarzając tę procedurę może wypełnić koszyk indywidualnie wybranymi produktami. Po skompletowaniu całości zamówienia Członek Klubu wybiera przycisk „Złóż zamówienie” lub przechodzi bezpośrednio do „Koszyka”, gdzie po wybraniu sposobu płatności i odbioru, składa zamówienie wybierając przycisk „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Złożenie zamówienia przez Członka Klubu, stanowi złożenie Wineonline oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów, będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Wineonline przesyła pocztą elektroniczną Członkowi Klubu, potwierdzenie otrzymania zamówienia, co nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Wineonline.
 6. Po sprawdzeniu przez Wineonline możliwości realizacji zamówienia, Wineonline przesyła Członkowi Klubu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest oświadczeniem Wineonline o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej i  z chwilą jego otrzymania przez Członka Klubu dochodzi do zawarcia umowa sprzedaży.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Członek Klubu dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących:
  1. płatność przelewem na numer konta Wineonline,
  2. płatność elektroniczna (płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayU),
  3. płatność przy odbiorze.
 9. Płatności dokonywane za pośrednictwem PayU, realizowane są przez PayU S.A.
  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, (60-166 Poznań), KRS 0000274399.
 10. Ceny towarów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia. Ceny towarów nie obejmują kosztów ewentualnej dostawy towarów. Koszty dostawy wskazywane są w trakcie składania zamówienia w Serwisie.
 1. Członek Klubu powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:
 2. a) 2 dni roboczych, jeżeli wybrał formę zapłaty zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym;
 3. b) 1 dnia roboczego, jeżeli wybrał formę zapłaty przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Członka Klubu z obowiązku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 11, Wineonline przysługuje prawo anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy sprzedaży).
 1. Zamówienie jest realizowane w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania płatności. 
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności określonej w ust. 8 pkt 1 lub 2 powyżej, miejscem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówień składanych w Serwisie jest punkt sprzedaży Wineonline zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Szyszkowej 43. O ile zamawiany towar zawiera alkohol, wydanie towaru następuje wyłącznie w punkcie sprzedaży Wineonline zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Szyszkowej 43. Własność towarów przechodzi na Członka Klubu z chwilą ich wydania Członkowi Klubu lub upoważnionej przez niego osobie, z uwzględnieniem postanowień ust.  16-17 poniżej.
 3. W przypadku wyboru sposobu płatności określonej w ust. 8 pkt 3 powyżej, miejscem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówień składanych w Serwisie jest punkt sprzedaży Wineonline wybrany przez Członka Klubu jako miejsce odbioru towaru. O ile zamawiany towar zawiera alkohol, wydanie towaru następuje wyłącznie w ww. punkcie sprzedaży Wineonline wybranym przez Członka Klubu jako miejsce odbioru towaru. Własność towarów przechodzi na Członka Klubu z chwilą ich wydania Członkowi Klubu lub upoważnionej przez niego osobie, z uwzględnieniem postanowień ust. 16-17 poniżej.
 4. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że towary zawierające alkohol, mogą być wydane jedynie osobie pełnoletniej tj. osobie która ukończyła 18 lat. Wineonline zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku osoby odbierającej towary przed ich wydaniem, jak również prawo do odmowy wydania towarów w przypadku stwierdzenia, że towary odbierane są przez osobę niepełnoletnią lub nietrzeźwą. Powyższe dotyczy również dostarczania towarów Członkowi Klubu przez osobę realizującą dostawę towarów.
 5. W przypadku, gdy przy składaniu zamówienia Członek Klubu wybierze opcję dostarczenia towaru do miejsca przez niego wskazanego, oświadcza on, że upoważnia osobę realizującą dostawę towaru do odbioru towarów od Wineonline w jego imieniu.
 6. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Członek Klubu zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki, co do jej stanu i zgodności z zamówieniem.

6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Członkowi Klubu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Konsument”) przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (chyba, że wybrał sposób dostawy towaru inny niż standardowy).
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy towar jest dostarczany
  w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając Wineonline oświadczenie o odstąpieniu
  od umowy. W celu skorzystania z prawa odstąpienia można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane pod adres: witaj@bourgeois.pl. W przypadku złożenia oświadczenia drogą listowną, oświadczenie powinno zostać wysłane pod adres: Wineonline sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Wineonline zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wineonline), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wineonline zostało poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Wineonline może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
  do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania tych towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (chyba że Wineonline zaproponuje, że sam odbierze towar).
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Wineonline towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Wineonline do jego odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Wineonline zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Wineonline zgodzi się je ponieść.
 9. Towar należy odesłać na adres: Wineonline sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02- 285 Warszawa.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Postanowienia niniejszego § 6 dotyczące Konsumentów stosuje się również do osób fizycznych, zawierających umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7 Reklamacje dotyczące towarów i usług

 1. Wineonline zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych towarów zgodnie z umową bez wad.
 2. Wineonline ponosi wobec Członka Klubu odpowiedzialność za niezgodność towaru
  z umową lub za wady towaru i rozpatruje związane z tym reklamacje zgodnie
  z obowiązującymi przepisami: (i) w przypadku Członka Klubu będącego Konsumentem zgodnie z przepisami dotyczącymi braku zgodności towaru z umową określonymi
  w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta(z tym, że do umów zawartych do dnia 1 stycznia 2023r. stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi), (ii)  w przypadku Członka Klubu niebędącego Konsumentem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi. 
 3. Wszelkie reklamacje, w tym dotyczące towarów oraz usług można zgłosić listownie pod adres:  Wineonline sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa lub pocztą elektroniczną  pod adres: witaj@bourgeois.pl .
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klubowicza.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Wineonline zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wineonline zawiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym pod adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną - w zależności od tego, jak złożono reklamację.
 7. Konsument jest zobowiązany na koszt Wineonline dostarczyć reklamowany towar na następujący adres: Wineonline sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02- 285 Warszawa.
 8. Postanowienia dotyczące Konsumentów stosuje się również do Członków Klubu będących osobami fizycznymi, zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Konsument, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc
  i poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 10. Wineonline wskazuje, że istnieją pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń, przy czym skorzystanie z nich wymaga zgodnej woli stron.

8 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Członków Klubu umieszczone w ramach Konta są przetwarzane zgodnie
  z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Wineonline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123417, NIP: 525-21-79-604, REGON: 016341680.
 3. Podanie danych osobowych przez Członka Klubu w toku procesu rejestracji
  Konta w Serwisie jest dobrowolnie, ale konieczne do korzystania z usług w ramach Serwisu. 
 4. Dokonując rejestracji w Serwisie, Członek Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wineonline w związku z korzystaniem z Serwisu. 
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie, Członek Klubu  może  wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą  poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

9 Zmiany Regulaminu

 1. Wineonline zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
 1. zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające
  z funkcjonowania Serwisu albo z umów zawieranych z wykorzystaniem Serwisu lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wineonline;
 3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
 4. zmiany zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Wineonline dotychczasowych usług.
 1. O zmianach Regulaminu Członek Klubu będzie informowany przez Wineonline
  na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany w ramach Konta. Zmieniony Regulamin wiąże Członka Klubu, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji nie oświadczy, drogą pisemną lub mailową, że nie akceptuje wprowadzonych
  w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa
  o świadczenie usług ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie z Serwisu.

10 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym w przypadku rozpatrywania sporów pomiędzy Wineonline,
  a Członkiem Klubu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Do korzystania z Serwisu i dostępnych w jego ramach usług pośrednich (możliwość zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie treści w postaci ocen i opinii) zastosowanie mają również zasady DSA zamieszczone w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2022r., jak również kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którymi można zapoznać się za pośrednictwem strony uokik.gov.pl.

 

Regulamin opublikowany w dniu 02.04.2024r.

 

 

Załącznik :

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Wineonline Sp. z o.o.

 1. Szyszkowa 43

02-285 Warszawa

adres e-mail: witaj@bourgeois.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl