Polityka prywatności

Polityka Prywatności

(wersja obowiązująca od dnia 27.01.2023)

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami pod adresem: witaj@bourgeois.pl.

 1. Czym jest polityka prywatności?

Niniejszy dokument (Polityka prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i  korzystających z serwisu www.bourgeois.pl
(dalej: „Serwis”) oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera bourgeois.pl (łącznie zwani dalej: „Użytkownikami”). Jest on odpowiedzią na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).

 1. Informacje ogólne
 1. Administratorem danych osobowych jest Wineonline Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa, e-mail: witaj@bourgeois.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 00001234517, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-21-79-604 (zwana dalej: „Administratorem”).
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
 • rejestracji konta w Serwisie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażona zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, potwierdzana poprzez akceptację treści Regulaminu podczas rejestracji,
 • realizacji zamówień towarów, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której stroną jest Użytkownik i konieczność jej realizacji przez Administratora na rzecz danego Użytkownika, jak również rozpatrywania reklamacji.
 • niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora, w tym rozliczania (rachunkowym i podatkowym), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, prowadzenia działań marketingowych jest 6 ust. 1 lit. a i f RODO. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 1. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat produktów i usług Administratora
  (wysyłanie drogą elektroniczną newslettera bourgeois.pl). Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do kontaktu bezpośredniego.
 2. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia świadczenia usług lub realizacji zamówień.
 3. Dane przetwarzane w celach marketingowych Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
 4. Informacje niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 5. Dane osobowe pozyskane w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 6. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia świadczenia usług lub realizacji zamówień.
 1. Czym są dane osobowe w myśl RODO?

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, email, dane geolokalizacyjne, identyfikator (id) użytkownika.

 1. Jakiego typu dane osobowe przetwarza Serwis www.bourgeois.pl?

W Serwisie gromadzone i przetwarzane są następujące dane (w przypadku ich wypełnienia przez osobę korzystającą z serwisu): imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia, adres dostawy zamówienia, nazwa i NIP firmy, jeżeli Użytkownik życzył sobie wystawienia faktury VAT.

 1. Ochrona danych osobowych i prawa Użytkownika
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu, zamówień oraz komunikacji elektronicznej z Użytkownikami. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego świadczenia usług i realizacji zamówień zgodnie z art. 6 ust. l lit. b RODO czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy i realizacji zamówienia lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody właściciela danych w przypadku działań marketingowych. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Przeglądanie zawartości Serwisu niepołączone z dokonywaniem zamówień lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu m.in. realizacji zamówień; realizacji zapisów do newslettera i powiadomień; realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.
  3. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku rejestracji lub składania zamówienia, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Administratora. Poprzez podanie swoich danych osobowych oraz zaznaczenie odpowiedniego pola, Klient dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach marketingowych, w tym m.in. wysyłki newslettera, powiadomień i innych form marketingu. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji konta w Serwisie oraz składania i realizacji zamówień. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji usług w Serwisie.
  5. Użytkownik, którego dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu).
  6. Użytkownik, którego dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO).
  7. Użytkownik, którego dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jednak w takim przypadku dalsze korzystanie z konta w Serwisie może okazać się będzie niemożliwe, a Administrator może zaprzestać świadczenia usług na rzecz Użytkownika. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO cofnięcie zgody przez Użytkownika pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO).
  9. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W takim wypadku Administratorowi nie wolno dłużej przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  10. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo przenoszenia danych (art. 20 RODO), tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
 2. Jak Użytkownik, którego dane dotyczą może realizować swoje prawa wynikające z RODO?

Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją praw związanych z przetwarzaniem, pod adresem e-mail: witaj@bourgeois.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa. 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Kto ma dostęp do gromadzonych danych osobowych?

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Wineonline, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami m.in. podmioty zapewniające utrzymanie serwisu (Administrator ma podpisaną umowę powierzania danych z SEMRACER SAOQ SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie), podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub dokonane kartą płatniczą, podmioty udzielające porad prawnych, organy uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej).

Przekazanie danych przez Administratora następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 1. Szczegółowe informacja, które są przetwarzane w Serwisie.
  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzu rejestracyjnym;
  3. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka“);
  4. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  5. Informacje w  formularzach: a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. b. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika. e. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia.
  6. Informacja o plikach cookies a. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).b. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  9. W ramach Serwisu stosowane są także następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści ofert bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
   4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   5. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   6. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  10. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
  12. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Wineonline Sp. z o.o. , ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa.
  13. Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
  14. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl